Бийзат-ришид Гафбыр

Нинды хуIрмет хывакь

Гьеми дуьнйадыла балад карбыр а йик1иыла утха гьаъас руъуд, амма гьеми карбыр йик1иыла утха гьаъас руъуд кар диш — Нин не Ватан. Гьа сирдихьде гъийгъадыйкьама вышне гийкьардиш. Гьис хьуйне, шудаъга быт1рад, варлыд дженнетдик кикад уьлкиди вы ешемиш йширдики, вы гьухуд ватан вас лаъ хъуна гьувгара.Гьагуд накьв ки ватандикла гьагвара, кьа1се, кьа1чи йишийне илсындыхда вуруъура са фикир, рухьура, валлагь, йикьийне сыр ватанды йишир йигадий, хьур. Гьаса йишийне мугъалара рухьура: «Гьилине йыхадиш Гала ка, Гала ки йыхадиш хала ка, ватанды ка». За кихьир ад ка «Нин кал быт1рад вышне адиш, йик1 нинды кал гьалдына диш». Эвелдыбыше рухьуд ихтилатбыр мада, нин рикьид йива етим йиъи, дид йикьид сада етим.
Лювгъу1духъунды ху1рмет ваъ, ва яки къизиледбыр джаъад, хынхыс ниныхьван секки лийкьас диш. «Нин» — рухьуд хьибды ха1рфахда ад деринвалды, ширинвалды, умудвалды, гьадыхда гедкьаси нин мардишдыбыр:
Ве дуьнйады ладгъуд нинис
Ху1рмет, икрам гьаъ ха1рние
Дженнетди эккед майдана,
Ва1с гьац1, ер сахьусды викис.
Изды хайиш йиъи хьадид вазыра 8-мартас, сиене хынимеше нин, риши, рыш, кьа1сды нин йик1иыла утха джыдыъын.
Дуьнйады гьадухъунды хьылешис хынимер диший, хынимешис нинабашды къадри виший, ширинды ч1илмыхьван йишир ки агъмиш даъ, шад даъ, гуямиш даъ!

Янгъылмиш мадуIгъ, дустар

Гьекъийкъат ай дусташды вахт
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа,
Гьа виъий вас выд эккед бахт
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа.

Дусташе ч1ел выр хыл йывхы1д,
Йик1иыла утха маъ хьыв люъуд,
Умуд ай, заа пехил джугъу1д,
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа.

Зы бала шад ий дуст а хьур,
Салам джывыр хъуъ сухъукур,
Писды хиял джанде итхьур,
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа.

Эккед бела виъи танга,
К1ыб игъирхьур дюзды рыкъа1,
Нафс гъамид вишир выды заа,
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа

Дуст мардишды йикис пашмал,
Дарва1ле йишир магьа1т1ал,
Ливес хъиджившир ад къарар,
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа

Дуст а хьур дерди ваъасий,
Джанде шыв ади гийкьасий,
Белки хъургъур вы хъикьасий,
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа.

Девле ана тек йикисды,
Гьадикла кюмег джикисды,
Аахир ха1сил хъидикисды,
Ха1юхь, хийтхьур дустар хыла

Гьу1мир дуньйады мысгад диш,
Бигьизата гьаъара хайш,
Маду1гъ фитниды инамиш,
Ха1юхь, хийтхьур дустар хылаа.
Ниныхдад шаир

Шукур Аллагьад сава1лис,
Нин ес яратмиш рыъыр ад.
Дааим бырджли диъи гьанийис,
Гьу1мир дуньйады ес выр ад.

Шукур Аллагьад сава1лис,
Нин ес яратмиш рыъыр ад.
Лай-лай выъыд ширинды мизис
Мыхра кывыр шербетед на1к.

Шукур Аллагьад сава1лис,
Нин ес яратмиш рыъыр ад.
Ха1р гьыъыд къадамбыр лихьис
Вышед кьарар накь джыъыр ад.

Шукур Аллагьад сава1лис,
Нин ес яратмиш рыъыр ад.
Йоква1д шеве быт1рад улис
Нагъвбыр яла гирк1а гьаъад.

Шукур Аллагьад сава1лис,
Нин ес яратмиш рыъыр ад.
Тербиедис, гьакьды ч1илис
Иман йик1е ес ивир ад.

Шукур Аллагьад сава1лис,
Нин ес яратмиш рыъыр ад.
Удуху1р экке дыъынис
Дюзды рыкъа1 е эдир ад.

Бийзат Рамазанова
с. Рутул