МыхаIд халкьдид Вы нин-рыш

МыхаIд халкьдид
Вы нин-рыш

Левшаъ хьуъды вахт тарихдид, девир Джаалад,
Мыха1 дуруъуд сываа, дерие, Чалаа,
Йукьсур — майдана, кьуцува, кьвакьи, дылаа, —
Агъзыр джурад быч1ид, укьуд ил итыылад…

Къуруд мыхрымыы лит1кьырне бат1рад са быч1,
Сывад аязара джыъыр гьеч йидж диндж,
Йыгъырмыра, йа1хъ кина кал, эвир ай лидж;
Ха1ляа выргъыра рухьарий: Маваъ вад гич1 !

Нинды ч1ел — агъзыр ранг лугъуд быч1 гъад кьуцув,
Гьар са быч1ихда а, ит-яз гъад, джиды дур,
Гьар са ч1илыы уу гъа къизил — «ц1ол-ц1олад» нур,
Гьар са ч1илда ха джиды гудж — г1ал рачды тур.

Хьед саххырне, йед рухьара: Йа1гъа1ъ дилег;
Йик1 сухурне — гьиле а гуьгьуьлед гуьлег?
Быч1 лут1кьурне — гьаъасды маъ вад гьад йик1 тек;
Ха1л утхурне — хаиш йиъи, кумагдар Фелек!

Ивиширне назды аваз ч1илды Мыха1д,
Гуьгьуьл руъра ачых гьар са мыха1-шурад,
Йик1иы хъаъра хьуъды у1му1р, йер-юрnбыр хъыгад,
Кьа1сды нинды хыляа ра1гъы1д джар на ха1рад;

Шуркуд ма1ъни, езал ваъад нвакь, ла1бгъу1д бугъ,
Самурад къиргъык кид нихе, къизил балугъ,
Лийк1уд нафас, гьурхьад йик1, къуруд бугъаз — гъугъ,
Ч1улурды а1хъ, мыкьды былах йиъи артух.

Виргъыд рывлак умуд кина, выъыр диш гич1,
Мамзилдид г1ал йитыр, хоовгъур йа1хъ кид лидж,
Къадам лешур гъигъды, майданаа серч1ур ридж:
Меркез! Вас ашкаара виш Мыха1д ч1илды т1ыч!

8.Мыха1д виъи Ниге-бандид улюхда гъад,
Мыха1д ч1ел ки Лалаъанед хьийида хад,
Гьар са ч1илды нур — дур уфтанды джии гъад,
Вы гьаммыд паачагь риъи, син ч1илды устад,
Мыха1д халкьдид нин-рыш, шааир Бийзат!

Къинады САИД
(Кининский диалект)