Мыха1дис гъийкьасды хьед гьамыъ йикиси

IMG-20170816-WA0002Евешис, сиенебишис йыхана гьац1ара гъы1лдид вахтинды райондид центра шуды эккед къайгъубыр руъурди хьед джама1хтис гъиджийкьыр я рагъад, я гьагъусды.
Гьадис гюре райондид ЖКХ-дире гьыъыр амзыр, гьис Лалаъанда ки Гуфадад мирияки выгыр ана кьва1б кьухьды хьидид дурба джамаха1т хьидыхда ма1хтадж вишир ывылгарди.
Гьадид суал йиъий Гуфадад мирие выъыр ад басейн сур метрияла балана джуду выгадыла аа гид, гьадыла гьеми йыгъырма гьа басейн кьухьва хъаваъара ка1ч1ур а.
ЖКХ-дид къуллухчи Абутдулла Раджабовды ихтилатмыхьван, гьеми августад кьула мадана ЖКХ-дид кьухьды Сократ Абеева лешур лазимды материалбыр (цемент, сец1, тахта ва мадда лазимды а1к1-да1к1быр) сихьири Гуфада мукъа1.
IMG-20170816-WA0001

Гьадала лаъ басейниды йикьама йиванашихьван сыъыр ай.
15 августала хъуъ е ЖКХ-дид къуллухчиер ка1ч1ур а гьа басейн кьухьва хъаваъара, гьа адыла, лаъ хъивикиси 80 см, йыхы1р гьа1зыр гьыъыр а апаловкабыр, гъийгъа – быга гьабыр гьаъаси цементехьван заливат. Кихъибт1еси ц1инды 12 метри гъад элаака хьуъ дурба.
Гьа басейн бегьем вишидыла хъуъ аъ виъид мукъа1 хьидид дурба увц1ур вуруъуси. Мидийкьама гьа турбуди ад йиъи ериед ерие ад хьед.
Сиене гьеми гьаъара ад гволахбыр бегьем йишийне, Мыха1 сиене ма1хлимы йишир йигад йиъи гъы1нне, къы1нне гъийкьыд хьед.
Гъийгъадйкьама шуды йыгъ гъай гъы1лдаатхы1р гархыбишы на дыла ад илсанашы. Дыла хьед сиджийир Гархы хьед лийхьар диший.
Гьагусимихь мыха1бишис гъы1нне сиджийир вахт вахтиндихьван хьед агас, къы1нне сиджигъир хьед йикисне. Е инамиш диъи гьемисе гволахбыр гьыъыйне гьа йыгъбыр ес гьагуси хьур.
P.S. Гьеми газет гьаъара ана ес вишири хабар Куфадад му1къа1 ад хьылеше дыхьыр луза гьыъыр ад апалокабыр тикетке хъыъыр, йихир ад сец1быр, цементбыр, арматурабыр ва мады лазимды карбыр гъихъихьир а мирие, Мыха1 хьед высдыш хьур. Сократ Абеева хабар выъыр а райондид кьухьнийис шуду лазимсызды гвалахбыр гьаъара ади Куфадабишды джама1хтдире.
Куфада мукъа1 ки хьед руъуд йиъи гьа дурбуда, гьабише четин гьыъыр ад са Мыха1дис диш , джухьды мукьа1 ки йикиси четин.

Насир Ибрагимов