РД-над Кьухьнийды Врио хаIсил йишир Дагъыстанад муфтиехьван

33200500f70e29aff718f39f77706e1c_XL

17 октябрес РД-над Кьухьнийды Врио Владимир Васильев ха1сил йишир Дагъыстанад муфтиехьван шейх Ахмад-хаджи Абдулаевахьван.
Хваш-беш ваъади муфтиес, регионад кьухьние гьухьур:
«Зас бала ун хъыхы1р Вакла йыхды ва хабар виъи Ва выгыргара ад гвалахакла Дагъыстанди да1ви- къалбыр джишин бадана, эсля1хвалды вишинид сура сахьусды кьул илсанашды йик1е. Балад вахт виъи Вы гьаса чалыш йиъид, гельбетдики, гьамыъ, зада республикадид кьухьвалды ваъ хьур тапширмиш гьыъыйне, зас йыгара хьурагине Вахьван ха1сил йикис, Ва шыв рухьурди, сахьусды кьул зы йидикла ква1ч1усди гвалахак, хъац1ус йыгара, Ва зада шыв гъухьусди».
Джывабад ч1ел рухьуди шейх Ахмад-хаджи Абдулаева гьухьур: «Сахьусды кьул, ху1рметли Владимир Абдуалиевич, е балана шад диъи выды ц1инды гвалаха. Зас гьац1ад, ху1киметед Президенте джуду решение Выды бадана фикир выъыр эгъет1ир ад йиъи. 99-ды сыдырма Владимир Владимировиче гьухьур, гьагвади, шууна гьабыр люздир ади джуьхьды навкь ва Россия бадана, зас мааки балана хъывгара вишир Дагъыстан ва дагъыстанабыр.
Е ихьды суруула вада рухьура, мидыла хъуъ мааки йыхана чалыш дикис. Гьа хайиш за гьаъаси ихьды сиене илсанашда ки», — гьухьур Дагъыстанад Муфтие.