Гвалахбыр гине Дагъыстанди йиркьыр ай Госдумадид седриед заместитель Сергей Неверов

e29e2e028c06c559b134a19f7a4164d528 августас Дагъыстан Республикади йиркьыр ай РФ-дид гьу1киметед Думадид Седриед заместитель Сергей Неверов.
Махачкалдид аэропорта гьанийис хош-беш ваъас дыхьыр ай Дагъыстанад Халкьдид Иджласад Седри Хизри Шихсаидов, РФ-дид Гьу1киметед Думадид депутатар Гаджимет Сафаралиев, Мурад Гаджиев, Магомед Гаджиев ва Ху1киметед Думадид депутат йикис йигара ад Абдулгамид Эмиргамзаев.
Сергей Неверова гьухьури: «Зы йиркьыр ад йиъи руъус хьур банымы гъад районма ва Маккок хьур мукъа1 Цунтинский районди. Гьа мукъа1 вишир ай эккед пожар, ц1аере гьутхьа гьыъыр а джама1хтид хал-лахбыр. Дмитрий Медведева сигыр зы йиркьыр ад йиъи гьа ера йыхыр гакъын бадана, инсанашис кюмег вын бадана.
Е еда инсанашис, джама1хтис лягъудухъундыбыр гьаъас, йыха йишин бадана».
Сергей Неверовахда анийиъи балад къайгъубыр, гьа1сил йишир йигад джигабыр на гвалахбыр.
А. Ибрагимов