МыхаIшура йиъи зы

КIаз хад рыш
(Девушка с кувшином) — мых1ад ч1илыла

Дагьраала саъ саргъу1ре ай,
Выды гъу1на к1аз ливк1ур ай.
К1аз вадаа хийпхъур вахыри,
Гьади ит каалды шербет ай,
Ай, ай, ай…

Ара хывхад:

Къаб яхыйне, бахт выкьаси,
Мереш, хъыргад, зы хъикьаси,
Лийчир ха1ля ха1дий куубкьур.
Риге хана зы йыкьаси.

Ва изды йик1 тикетке маъ,
Изды севги саъ сымываъ,
Севги ит кал иде виъи,
Са йик1 йиъи ад йаха маъ,
Маъ, маъ, маъ.

Ара хывхад:

Севда
Ха1ле сес а деридады,
Кьу1нды йик1ид арыдады,
Вы гьаргуйне зы гийкьыри,
Гьад виъий хабар ха1лмады.

Ара хивед:

Йис захда кьат1ана гарыркъара,
Xа1р ч1илыла лархьур ругьургъара,
Севгили ул ливий быч1 гъад ватанды,
Рыкьа захьван, йа1кв лик1уйхь изды халды.

Севда, ай хъыргад Севда,
Севда, рыш изды Севда,
Севда, джан быт1рад Севда.
Севда, сус изды Севда.

Вы а хьур, йик1 шад йиъи,
Вы адишне кьва1д йиъи,
Дуьнйа ришбишды вишир ки,
Зы, са вы хьур, ад йиъи.

Ара хывхад:

Гьалды яр риъи?
(Гьашыкь Зуьлфиед не Афлатинды дуэт)

Гада: Ай наз хана рирхьад дилбер.
Яраб гьалды яр риъидихь?
Ашгара ваъ зас йик1е ад,
Йихьяъ, гьалды яр риъиди?

Рыш: Ай изды ра1хъ хывкьыд гада.
Гьухьус диш, гьалды риъиди,
Зас хьур ха дамахбыр зада,
Гьухьус диш, гьалды риъиди.

Гада: Фикир дженде бала вишир,
Тек вахда, ара йик1 ешир,
Йыгара зас кьисмат ришир,
Йихьяъ, гьалды яр риъиди?

Рыш: Ришбишды Сона риъи зы,
Дур уху1р хана риъи зы,
Дид-ниныхда са риъи зы,
Гьухьус диш, гьалды риъиди.

Гада: Кьва1б ул рыкъы1 ливхьихьуна,
Ва йик1 маннийис выхьвна,
Йикисдиш ч1ел джывыхьвна,
Эхир гьалды яр риъи вы?

Рыш: Кьва1б ул ва заа ливхьихьуна,
Йик1 маннийис джывыхьвна,
Дустас ва вы джирзихьуна-
Зы выды яр риъи, гада!

Ара хана: Накьышбыр дуьз йишихьуна,
Зы выды яр йиъи Сона,
Накьышбыр дуьз йишихьуна,
Зы выды яр риъи, гада.

Са вы хьур, вада хадбыр и
Ирды эчбыр калды данбыр,
Са выхьур, вада хадбыр и
Льы1хды кьашбыр гъад, улабыр,
Са выхьур, вада хадбыр

Ара хывхад:

Первани йидкьыйне шамаа,
Джутхьунихда чара ама
Зада гьадид сир гьеч хама,
Са выхьур, вада хадбыр

Дженнетдид мелейкед т1ылбыр,
Са выхьур, вада хадбыр и,
Беневше быч1ид дамахбыр,
Са выхьур, вада хадбыр

Ара хывхад:

Быч1и гьад билбилед сесбыр,
Са выхьур, вада хадбыр и,
Ц1ай хакьыд джендид х1авасбыр,
Са выхьур, вада хадбыр:

Ара хывхад:

Нуьгебанад гыбылбыр
Нуьгебанад кьулы мысга гыбыл гъа,
Йарад къашбыр ара йидкьыр, гыбыл гъа,
Изды гуьгьуьл гьеч ачых хъикисне диш,
Ва йыгъ йыгыд, джендид кьулы гыбыл гъа.

Ара хывхад:

Дуьнйа гуьзелешды къашбыр, улабыр-
Йараб, йиладыбыр йиъидихь гьабыр,
Хъыргад, наз ваъ, вас кивикар диш хъа1л- ладж,
Джаларгыр ки, ачых гьаъ къаш-къабагьбыр.

Нуьгебана выше лик1уд ха1дийбыр,
Кийпхьуд ха1диеда йагъы1д мырадбыр,
Джан хъыргад, джан кьурбан гьаъара за вас-
Зы хъикьасды рыкъы1 лихьяъ улабыр.

Ара хывхад:

МыхаIшура
Гьатхыд банбыр икьрар гьаъад,
Дагьрымы у хал-лах гьаъад,
Ублешис дере дар ваъад,
Инсан йиъи мыха1шура.

Ара хывхад:

Мигьманашис хал ачыхды,
Етимешис хыл ачыхды,
Хъыдгадбишис йик1 ачыхды,
Инсан йиъи мыха1шура.

Умма саптыр адиш дама,
Каафирешды гъадиш хамаа,
Нур лик1ур а Гьинчид халма-
Гьакь мусурман, мыха1шура.

Ара хывхад:

Увуху1р а ва йа1х, ламыс,
Муьмкин адиш, дин маса выс,
Халалды сус тахаа саргьус,
Наят гьыъыд мыха1шура.

Ара хывхад:

Ватандид увуху1р сарха1т,
Йик1ы гъана йиш марха1мат
Кувч1ус диш ва биъид за1хмет,
Ми накъудис, мыха1шура.

Ара хывхад:
1. Марха1мат (туьрк.)-инсанвалды, йик1ид ачыхвалды

Джигьилвалды
Гаапхы1д ихьды девир, йик1иы хъибкьыри,
Ширинды хиялмыра зы ла1ршури,
Сэр калды ч1арымы у йиз лихьири,
Гьу1мурдикла кьат1 вишид, джигьилвалды.

Ара хывхад:

Аман, джигьилвалды, яваш, джигьилвады,
Са хьадид йыгъ йишири зас гьад вахтбыр.
Шууна йибкьыр сухъувгури джигьилвалды,
Шад гьыъыр, хылаа хъа1тхы1ри гьагуд бахтбыр

Гьад вахтбыр, ес выр ад быч1гьу1мур вишир.
Къуру хъишид быч1ид, т1ыч гьу1мур вишир,
Са хылис вы гьаргур, йис сухъургури,
Джамесебды «къургъушинед бар» вишир.

Ара хывхад:

Зы лал, бигьуш руръура
Са карды у зы ришир а магьа1т1ал,
Вы гьагуйне, зы лал, бигьуш руръура.
Хъарацыйне, гьад йиъи у1лид йит1ал,
Вы гьалгыйне, зы лал, бигьуш руръура.

Ара хивед:

Диш зы инджикли, бизар,
Йик1иы литхьуйне ки зар,
А хур, вахда хал-хизан-
Вы гьалгыйне, зы лал, бигьуш руръура.

Ама вас зы елли ха1саба ки диш,
Изды дердейк, хаджалатдик вы кидиш,
Лик1уд джендик, ядлаик, гьа1зыбдик кидиш,
Вы гьалгыйне, зы лал, бигьуш руръура.

Ара хывхад:

Накь адиш захда выше,
Гъугъуе лувзвур ешел,
Я, Йиниш — зас са эджел!
Вы гьалгыйне зы лал, бигьуш руръура.

Шудаъ гуркаси, маа хъикисдиш лет1ес,
Шудаъ рурхьаси-гьамаругуйхь бендес,
Кьва1б ул рыкъы1 гъа-изды кар диш сет1ес,
Вы гьалгыйне, зы лал, бигьуш руръура.

1. Бигьуш (туьрк.) — джус-джуикла хабар джившин, йик1 хабарда йихин.

80 сен и райондид
(Рутул район къурмиш выьыд 80 сен
йишинис гуьре кихьид наIгьни )

Мы1йц1ыр сен и ватандид, инсанар азад дишид,
Ры1хьды ч1илыла далгад, шуба1шды хизан вишид,
Шадды йыгъа маджлисди, йидкьыр а ва1 мигьманар,
Шудаъ йиз гъад вишир ки, дженнет виъи Ц1ийлахъан

Ара хывхад:

Гъийгьа вайкла быч1 гъад багь, йишир а, эй Ватан!
Халкьдид за1хметдихьван вы вишир а авадан,
Ихьды ху1рмитдид, асылдид виъи халадан,
Йигитешды накьв виъи вы, хъывгарана хад Рутул,
Дагъыстан,- рухьура вахда, гьади ки дур ад Рутул.

Дуьнйа дегиш вишир — ц1инды низамбыр йидкьыр а,
Ислам диндид нур выды мездикмы у лик1ур а,
Рыхьы1б ха1дий кид пайдах, райондид йарашыгь и,
Ц1инды гербед шугьа1рбыр, гьад халкьдид ишыгъ йиъи.

Ара хывхад:

Йаша ватан, йаша халкь, йаша йигит илсанар,
Сатыр а ва1 дуьнйады гьатхыд дур, гьагъзыр гьунар,
Сывыма виъи Багъдат — кьва1б дере хывкьыд Рутул,
Дженубдид виъи сарха1т, ватандид даях Рутул.

Ара хывхад:

1. Ишыгъ (туьрк.)- йа1кв.
2. Йаша (туьрк.)-ешемиш йиш.
3. Багъдат-махвалмыик кид-эккед,са варлы шегъер.
3. Дженуб (туьрк.)-юг.
4. Даях-мыхъыл,куъмег,далу.н

Махачкала
Ихьды ватан, дуьнйадик кид, быч1ид сыв виъи,
Быч1имыиклаа са быч1 йиъи вы, Махачкала.
Каспий денизед лепемыд сес лай-лай виъи,
Xа1р са сывад меркез виъи вы, Махачкала.

Ара хывхад:

Кивикара ла1гьлиед къаш кал Тарки сывас,
Балад-балад шуба1шды хизан Махачкала.
Ачых йиъи выды ракбыр дустас, мигьманас,
Кавказдид вы гуьзги йиъи, джан Махачкала.

Быт1рад шегъербыр накьуды, гьаддухъунды гьа,
Вала быт1рад шегьер адиш ес Махачкала.
Дуьнуь- дуънйады выды йигитешды дур а,
Шаиреше, шейирмыик вирзид Махачкала.

Ара хывхад:

Инсанашды дегиш йишид сирбыр, фикирбыр,
Ха1ле гаатхьйд мездикбыр, Аллагь йик1иы гъана
Шамильды, Ярагьдылад Маха1медды дурбыр,
Выды ухьтанды шикилек ки Махачкала.

Ара хывхад:

Телебиер
Ниъгъа хинимерне мехьтебе йидкьыд,
Ч1ел адиш, ледкьыр а ва1, телебиер.
Хъывгад ватандид къайгьумыхда гедкьыд,
Ц1инды девирдид саахиб-иессиер,
Халкьдид а1хдиет-умуд телебиер.

Ара хывхад:

Хъывгад класс йик1е викиси выйхьды,
Магьа1лим суруда йикиси выйхьды,
Даиматан ху1рмет абгаси выйхьды,
Гьинчид амырдихьван Хидир-Небиер,
Гыдхы1йхь ха1лалды рыкъа1, телебиер.

Бейхабарна экке дишир класса,
Дыгара дишири ва1, сынийис са.
Сахьусды севги гьеч выс мываъ маса,
Севги уву1х йик1е, аслан джигьилер,
Ми девран выйхьды виъи, телебиер.

Ара хывхад:

Йиц1ды сыда дид, нин кал «зенагьлыер»,
Угут, гьы1лим ва1с ха1р выъыд гьа1лимер,
Дуьзды яц1а ивир фикир, келиме,
Бегьем хыц1а дишир аи магьа1лимер,
Ха1р-ха1рди ледипчиди телебиер.

Ара хывхад:

1. Севги (туьрк.)-са сынийис дыгара дишин.
2. Зэнагьлы (туьрк.)-маджбырды кал.Магьа1лим