МыхаIшура йиъи зы

Шиъирбыр, наIгьнибыр, теснифбыр, газелбыр, рубаибыр, бейтибыр

Азаде

(Музыка азерб. «Азаде» рухьуд на1гьниед виъи.)
Вы захда руръура выше некьикде,
Шууна дагулана, лерчир хъу1ргьу1ре.
Иблисмар гепчире выды гъиликде,
Зы гьагур мадана дагул хъу1гьу1ре.

Ара хывхад:

Марах заала, ай Азаде,
Севги дуьнйадид виъи,
Марах заала, ай инсафсиз,
Валлагь, вы изды риъи.

Сувга мываъ дамах, сувга мываъ наз,
Мырыддид агъагъуд быч1 хьуъ хамабугъ.
Зас вы рыгад кал, зы ки йис джыгад вас,
Нагъылаик кидбишды дур хьуъ хамабугъ.

Ара хывхад:

Йикь хьуйне ва зада, йикьис гьазыр и,
Гьу1мурдид ра1хъ, вы хъудишне, герек диш.
Выды рыкъа1 за джан сихьис гьазыр и,
Вы хъудишне къадам ла1шус зирек диш.

Ара хывхад:

Яралы джийран

Ра1хъ джывыр, шумур изды джыбра дишири — Яралы джийран кал, зы чулма ирхьури.
Сада захда гакъыд, гьад лы1хды, улабыр-
Йик1иыла уджутхур, дердере ла1ршури.

Ара хывхад:

Йик1 гьурхьара гимарай,
Алемди ипхьур гъарай.
Ва зы джырыъыхьуна,
Дуьнйадик викис диш пай.

Дуьнйа зас са кар ки диш, вы йик1иы гьана,
Вышне зас гьахъабгурдиш, ул рыкъы1 гъана.
Шума хылис кьин гъыъыр, зы сухъуркури,
Амма ла1ч1ур диш хъу1ргъу1с-вы йик1е ана.

Ара хывхад:

Изды, перишан, джендид чара вада ха,
Зы рикьихьуна — йик1ид йара вада ха.
Рыгара, хьур, рыгад йарас джан сирхъире,
Ми дуьнйадик кид умуд са ярада ха.

Ара хывхад:

1. Яралы (туьрк.) — йыхы1н кид, йывхы1р ад.
2. Перишан (туьрк.) — кефбыр адишды, пашмалды.

Рурхьур а зы

Гымышед кьамч1елиймыс,
Наздис, итид бук1амыс,
Йик1 ла1шуд улабырмыс,
Кьурбан йиъи -зы кьурбан.

Ара хывхад:

Выга1дий ми дердес чара,
Йис йик1е а, изды ара?
Хабар ливкьа ваъ ва1 яраа —
Рурхьур а зы, рурхьур а.

Миннет гьа, гьад инсафаа,
Белке а йик1е вафаа,
Аман — ми дердес даваа,
Рурхьур а зы, рурхьур а.

Ара хывхад:

Рикьихь выды улихда,
Г1 а1ляды са ч1илихда,
Хыл сигаъна ба1лихда,
Рурхьур а зы, рурхьур а.

Ара хывхад:

Яр хъирыкьаси шадана

Багъбыр быч1 гьад йиъийден,
Хукаа нар гьад виъийден,
Лерчир, вахда рыкьасий,
Ва, рыкьа, гьухьурийден.

Ара хывхад:

Хъыгад хъикьаси шадана,
Хыле быч1ид десде хана,
Белке зы гьаджаргур хъу1гъу1д-
Гуьзет гьаъаси гич1ана.

Хъыгад захда гакъыйне,
Бахтид лышан уьткуьйне,
Гьал ха1саба гьаъаси?
За ха1саба джыъыйне

Ара хывхад:

Гьа1зиз, вайк шыв гьаъаси,
Са йик1ик шыв гьаъаси,
За вы гьеч маса высдиш,
Сартыйне шыв гьаъаси.

Ара хывхад:

Нубарак гьаъара…

Зас ишир а, вас т1ыба1ъа1л йибкьыр а-
Зарафат диш — за нубарак гьаъара.
Белки вас зы, гьади йик1иы хъиркьыр а,
Задаа зы сугур — нубарак гьаъара.

Ара хывхад:

Ришбишихда гьасад хасиет ад и-
Йик1е адыы макъыетды, увурху1д,
Гьаддухъун ки джуда-джва1р хьур хад диъи,
Г1а1ля гъаъ, гьеч, «вы йыгара», джурухьуд.

Йис ва садад хьур геет1ири хъу1ш заала-
Гъигъе маъ ва зас гьад лы1хды улабыр.
Йик1иыла урхур адиш зас вы гьала,
Йик1иы гъамада бик1ерды хылабыр.

Ара хывхад:

Мирвари

Къашбыр лы1хды, данбыр ирды,
Ай джийранад бала.
Мизы гьад ч1елбыр ширинды.
Ай джийранад бала.

Вы риъи изды, йик1иы гьад хиял,
Марах вы зала быт1рад биче, быт1рад биче.
Гьаргур йыга1дий, йишир а ц1иял,
Рыкьа вы захда ваз гьад выше, ваз гьад выше.

Ара хывхад:

Мирвари, Мирвари,
Ун ама вас изды,
..йик1ид ха1вас изды.
Мирвари, Мирвари,
Са лала быч1 изды,
Ла1гьлиед к1ыч1 изды.

Гьаргвас вы захда йиркьыр диш,
Ай джийранад бала
Т1ыба1ъа1л кьабыл выъыр диш,
Ай джийранад бала.

Йис вы гьаддухъун лархьур а зала,
Суруда джургъу1д ара хъыргад, ара хъыргад.
Вы дагул ришир, суркьур а хала,
Йис гъаъ гьаджрабгуд, быч1ид дур гъад, быч1ид дур гъад.

Ара хывхад:

Вайк изды умуд кимаба,
Ай джийранад бала,
Телефон зада хамаба,
Ай джийранад бала.

Дуьньйа, лейсанад йугъалбыр лугъур,
Ачых хъившир а ц1ыдал гьана, ц1ыдал гъана.
Гуьгьуьл шад хъишир а гъам сувкьуд,
Ха1ле ваз йибкьыр е бадана, е бадана.

Ара хывхад:

МыхаI маджлис а!

Дыкьа, дустар, Мыха1 дыкьа,
Мыха1 маджлис а хумухдид.
Дериди хъишир а мыкьа,
Хьар-хьывад ил а гьавыди.

Ара хывхад:

ЦIийлахъан шилене маба,
Ха1ле гаатхы1р а гирвабыр.
Ры1хьды шуд хала ху1рмет а,
Уху1р нур гъад банбыр, сывбыр.

Дыкьа, дустар, Мыха1 дыкьа,
Мыха1 хумухдид а даватбыр.
Дыкьа «Кьухьды гиме» сыкьа1,
Xа1р хала гьыъыр а гванбыр.

Ара хывхад:

Дыкьа, дустар, Мыха1 дыкьа,
Азанад ун к1а1ълийа гъа.
Сус, суркьур ришбишды йыкьа1,
Улабыр гъаъ йазныйа гъа.

Ара хывхад:

Кефды гъа

«Кайфуем рухьуд шансонад тарджума”

Йавашене йик1 гьулхьара а дженде,
Улаба гаркъыр, ла1ма1руш йик1 задаа,
Мисед выш, зас на вас, ахъыгас диш,
Вы калды джийран ахъыргас диш.

Ара хывхад:

Кефды гъа, гъа1наха1н зы на вы кефды гъа,
Хъыргад, вас темени гьаъара,
Дуьнйа йик1иыла упхур а.
Кефды гъа, вы а хьур зы гъийгъа кефды гъа
Е са сынийде адгыр ана,
Дуьнйа йик1иыла упхур а.

Гьац1ара, быга йик1иыла урхаси,
Ама гъийгъа, е некьикде кедгаси.
Шад риш, писды йыгъбыр йахда хъумадищ,
Вы калды джийран ахъыргас диш.

Ара хывхад:

Хыл хыле выр, дуьгьуьргъеси дуьнйады.
Йыгьа быч1быр, выше ха1дийбыр-гьади.
Ха1лмыхьван е мыслаха1тбыр гьаъаси,
Накьуды, йыхды дур сатаси.

Ара хывхад:

1. Тарджума (туърк.) — мадды ч1илы хъыгын, (перевод)

Ихьды мукъаI

Агь шудаъ гьатхыр а банбыр
Изды мукъа1, быт1рад мукъа1.
Сур выше сахыр а халбыр,
Изды мукъа1, куьгьнед мукъа1.

Ара хывхад:

Гъы1лдид выше ваз гъана, ваз гьана,
Зы йиркьыр а саз хана, саз хана.
Рыкьа билбил е шад ваъас, шад ваъас,
Ха1диймыра ее йа1хъ гьаъас, йа1хъ гьаъас.

Самурад хьедбыр зар гьана,
Йирхьара а зуьмез гъана.
Дердере, залым йик1 ла1шур-
Секин диш агьузар ана.

Ара хывхад:

Бес вы выгIылды дишийме?

Йис вы захда, гьагвас джиркьыд,
Йыкьас хьур ч1ел выд дишийме?
Йис ва выр ад ч1ел хыджывкьыд,
Бес выг1ылды дишийме?

Ара хывхад:

Йыкьас маъ, йыкьас маъ,
Йазухъ йик1ис ц1ай мары1х,
Зада хахъаъас маъ,
Быч1 гьу1мурдис зай мары1х.

Йис зенг гьыъыр, вы хъаджалгыд,
Нах1ан хъалгасды дишийме?
Йис ва выр ад гаф хыджывкьыд,
Бес вы выг1ылды дишийме?

Ара хывхад:

Йис ва ма ра1хъ хывыркьара,
Рыкъа1 сугасды дишийме?
Миннет виъи — ахъарта раъ —
Йелли ламыс кидишийме?

Ара хывхад:

1. Зай (туьрк.) — пыч гъыъын, хьуъ хаагъун, ч1ири гьыъын.

Шахта- баба

Йиъине а ц1инды сен,
Дере увц1ур йиз хана.
Кьа1се йишид, йисды сен,
Хъа1рхы1ри пашмалана.

Ара хывхад:

Шахта-Баба, мыкь-баба,
Ес бала хъыгад баба.
Елка лу1вк1а выъыр а,
Хинимер даъ шад, Баба.

Кьы1д хана яхда йыкьа,
Е, ва1 гьа1лер йигаси,
Вы елкадикде сукьа,
Е вас мук1быр гьаъаси.

Ара хывхад:

Ачых выъыр увц1уд хваб,
Пай гьаъ ва ес савкьатбыр.
Кьа1ре гьыъыр йиз ад къаб,
Лузаъ мыкырды халбыр.

Ара хывхад:

Гуьлли йалыхъ гъад рыш

Маншаллагь ва выд ч1илис,
Кьурбан и хумар улис,
Сес выъыйне йиркьыр диш,
Рыкьа, хъыргад, ми хылис.

Ара хывхад:

Кьулы гуьлли ялыхъ гъад рыш,
Лы1хды къаш-улабыр ад рыш,
Дженнетдид ху1ри риъи,
Xа1р са дердес дарман хад рыш.

Зас рыгара са быт1рад,
Гвадирды бый-бухах ад,
Дуьнйа кывха1 выъыйне,
Гьад риъи зас аргыр ад.

Ара хывхад:

Хьум ла1гъу1ре — ц1ай адиш,
Изды йик1е май адиш,
Хъыргад, заа инаамиш риш,
Вахьван леркьыд тай адиш.

Ара хывхад:
1. Хумар (туърк.зайифды,запилды,севги ад улабыр.